Brownells Česká republika - Světově největší dodavatel součástek zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství. Česká republika

Reklamační řád

 

Co dělat v případě že ...?

Náš pracovní tým se každý den snaží zdokonalovat a poskytnout Vám co možná nejlepší služby. Stále jsme však pouze lidé a proto se může stát, že něco není tak, jak by mělo být. V případě, že se taková situace vyskytne a potřebujete vrátit, nebo reklamovat zboží, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyhovět Vašim požadavkům. Nejdříve si ale pozorně přečtěte následující informace.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu příslušných právních předpisů a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.
  2. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné podmínky.
  3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
  4. Obecná záruční lhůta je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud se na prodávané zboží vztahuje záruční lhůta delší než 24 měsíců, je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční doby. V záručním listě jsou uvedeny podmínky a rozsah této záruky.
  5. Práva z odpovědnosti za vady musí kupující uplatnit v záruční lhůtě, jinak tato práva zanikají.
 2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  1. Den uplatnění reklamace je dnem počátku reklamačního řízení. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, pokud prodávající neurčí jinak.
  2. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vad po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení.
  3. Součástí uplatnění reklamace je třeba vyplnit reklamační formulář, ve kterém je třeba uvést druh reklamovaného zboží, datum zakoupení, typ dokladu, popis vady, datum, podpis a kontaktní údaje.
 3. VRÁCENI ZBOŽÍ
  1. Zboží zakoupené v internetovém obchodě Brownells.cz můžete bez udání důvodu vrátit do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy můžete v písemné formě ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Toto právo Vám vyplývá z § 1861 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pozdější odstoupení od smlouvy již nelze. Zboží je nutné zaslat na adresu Brownells Arms s.r.o., Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, případně doručit osobně. Zboží neposílejte na dobírku, protože nebude převzato. Do balíku přiložte kopii dokladu (bloček, fakturu). V případě, že zboží bylo již zaplaceno, peníze Vám vrátíme na účet nejpozději do 14 dnů po obdržení vrácené zásilky.
 4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
   1. ​Opravou zboží,
   2. Výměnou zboží,
   3. Vrácením kupní ceny zboží,
   4. Vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
   5. Odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
  2. Prodávající je povinen o určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní služby, nebo prostřednictvím e-mailu.
  3. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro jednotlivé případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
  4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
  5. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
  6. Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky, bezplatné.
  7. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
   1. Výměnou zboží za zboží jiný, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
   2. V případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny.
  8. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené při uplatnění reklamace.
  9. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt odstranitelné vady více než dvakrát.
  10. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
  11. Pro účely reklamace se za dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží řádně užívat zboží, považuje doba, která tvoří celkem více než 180 dní.
 5. ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE
  1. Kupující nemá právo uplatnit záruku za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.
  3. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
   1. Nepředložením dokladu o zaplacení, popř. záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
   2. Neoznámení zjevných vad,
   3. Uplynutím záruční doby zboží,
   4. Mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
   5. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
   6. Neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
   7. Poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
   8. Poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
   9. Poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
   10. Neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
   11. Zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
 6. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ (ADR)
  1. V případě, že kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím, nebo když se kupující - spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má se kupující - spotřebitel obrátit na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská567/ 15, 120 00 Praha 2, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky. Kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí.
 7. ADR (alternativní řešení sporů online)
  1. Spory můžete řešit i online na:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

     

Náš tým Vám přeje příjemné nakupování :)

 

Reklamac_780_ny_formular_CZ


Novinky